OpenContent

De wereld verandert sneller dan ooit. De taken waar gemeenten voor staan nemen toe, worden steeds belangrijker en ook ingewikkelder. Op het terrein van strategische ruimtelijke vraagstukken gaat het steeds meer om toekomstbestendige ontwerpen en gedragen oplossingen. Woonbehoeften en leefomgevingen veranderen. Gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars moeten daar -tijdig- op inspelen. De beschikbare schaarse ruimte moet slim worden gebruikt. Deze complexiteit vraagt meer dan ooit om creatief ontwerp en deskundig advies. En -naast vakinhoudelijke kennis- om een ‘sociale antenne’.

Transitie landelijk gebied

Maatwerk en samenwerken

Veel verschillende belanghebbenden met uiteenlopende belangen. Dat is kenmerkend als het gaat om veranderingen in landelijk gebied. Stikstof, klimaatverandering en biodiversiteit, allemaal actuele thema’s die steeds belangrijker worden. Thema’s die vragen om oplossingen die vaak botsen -of lijken te botsen- met belangen in de omgeving. Des te belangrijker dat deze thema’s in samenhang worden opgepakt. 

Voor een goed inzicht in de verschillende belangen die spelen gaan we in gesprek met de verschillende partijen. Denk aan gemeente, provincie, inwoners, agrariërs, maatschappelijke partners, milieuorganisaties, waterschap, etc. Als we een goed beeld hebben van zorgen en wensen brengen we de partijen samen. We bekijken gezamenlijk verschillende oplossingen en per oplossing wat de gevolgen zijn en voor wie. Waar gaat de ene partij de andere in de weg zitten? Of waar kunnen partijen elkaar juist helpen? Dat doen we met behulp van feiten en cijfers, kaarten en grafieken maar vooral ook met concrete voorstellen. 

Één oplossing werkt vaak niet, maatwerk is nodig. Gemeentes moeten verschil durven (te?) maken per gebied. Wij helpen door gebiedsgerichte verschillen in kaart te brengen en creatieve oplossingen voor te stellen. Wij zijn goed in het leggen van verbindingen en hebben oog voor koppelkansen; kan de wateropgave van het Waterschap bijvoorbeeld een verdienmodel zijn voor agrariërs? 

Op zoek naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Samenwerken en het creëren van wederzijds begrip kenmerken onze werkwijze.

Voorbeelden uit de praktijk  

In Doetinchem heeft het Waterschap de ambitie om het waterpeil op termijn te verhogen en zo de verdroging tegen te gaan. Voor agrariërs gaf dit onrust. Er zijn zorgen om overlast door vernatting. 
We zijn gaan onderzoeken wat er speelde. Het bleek dat in het gebied de waterstanden enorm fluctueerden. Om dit inzichtelijk te maken, hebben we hier kaarten van gemaakt. In een gebiedsproces bespraken we oplossingen op maat. Door te werken met peilgestuurde drainage en aanpasbare stuwtjes kunnen agrariërs zelf bepalen in welke mate het water wordt vastgehouden en inspelen op wisselende weersomstandigheden. Bovendien zijn er kansen om met subsidie gronden voor waterberging in te zetten.

 

LOS werkt altijd met veel enthousiasme aan de inhoud en kan de omgeving daar ook goed in meenemen. Daarnaast is de persoonlijke samenwerking heel fijn, dat geeft wederzijds vertrouwen en waardering over en weer. Daarom werken wij al een lange tijd samen met hen.

Bas Boselie
Projectleider gemeente Meierijstad