OpenContent

Werkvelden

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een omgevingsvisie of een landschapsplan, een visie op een hele regio of een plan voor een dorpscentrum of woonwijk. We zijn ambitieus, omdat we willen bijdragen een waarde(n)vollere omgeving. Passend bij de behoefte, klimaatrobuust en goed voor toekomstige generaties. We werken en denken daarbij op verschillende schaalniveaus.

Door deze brede ervaring zien we snel de verbanden tussen strategische doelen en praktische haalbaarheid. We leggen verbanden. Zodat je altijd weet waar je het voor doet.

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.

Gebiedsvisies

Wilt u in een bepaald gebied een aantal doelen realiseren, dan is een gebiedsvisie daarvoor een geschikte manier. Vaak ligt er een concrete vraag achter, die integraal moet worden bekeken. Zo kun je een gebiedsvisie maken met als doel om een gebied klimaatbestendig te maken. Of een visie voor de opwek van duurzame energie, een infrastructurele ingreep of een landschapsvisie. Gebiedsvisies zijn er op allerlei schaalniveaus. We kennen zowel gemeentelijke als regionale gebiedsvisies.

 

Gebiedesvisie Participatie

 

Omdat een gebiedsvisie vaak een concrete ingreep voorziet, is de betrokkenheid van inwoners erg belangrijk. We willen goed begrijpen welke zorgen, wensen of ideeën er zijn. Het proces moet ruimte geven aan individuele gesprekken maar ook aan gesprekken tussen groepen. Ook schetssessies zijn onderdeel van de aanpak, zodat we tot meerdere (gedragen) varianten komen. Er is wat te kiezen in een gebiedsvisie. Al tijdens het proces gaan we schetsen en testen we oplossingen. Wat werkt wel en wat niet? Dit levert een breed gedragen visie op, waarmee bewoners en opdrachtgever goed uit de voeten kunnen. Concrete stappen -voor de korte en langere termijn- formuleren we in een uitvoeringsplan.

We vinden het waardevol dat we samen met alle betrokkenen op deze manier bijdragen aan belangrijke maatschappelijke thema’s. Zoals klimaat, landbouw, biodiversiteit en woningbouw.

 

Voorbeelden uit de praktijk  

 

Hier kun je ons ook voor vragen:

  • Energievisie
  • Visie recreatieontwikkelingsgebied / recreatieplan
  • Ruimtelijk economische visie
  • Regionale strategische visies
  • Landschapsvisie
  • Kernrandvisie
  • Beplantingsplan of inpassingsplan

Terug naar alle werkvelden  

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven  
“Ik ben niet op zoek naar iemand die mijn ideeën direct bevestigt. Adviseurs van LOS zeggen het als iets ook anders of beter kan. Dat is van meerwaarde voor mij en voor onze gemeente.”

Frits van Drie, gemeente Renkum