OpenContent

Werkvelden

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een omgevingsvisie of een landschapsplan, een visie op een hele regio of een plan voor een dorpscentrum of woonwijk. We zijn ambitieus, omdat we willen bijdragen een waarde(n)vollere omgeving. Passend bij de behoefte, klimaatrobuust en goed voor toekomstige generaties. We werken en denken daarbij op verschillende schaalniveaus.

Door deze brede ervaring zien we snel de verbanden tussen strategische doelen en praktische haalbaarheid. We leggen verbanden. Zodat je altijd weet waar je het voor doet.

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.

Omgevingsvisies en programma’s

De omgevingsvisie is een belangrijk document. Met deze visie zegt de gemeente welke doelen en ambities er voor de lange termijn in de fysieke leefomgeving zijn. Het beschrijft de stip aan de horizon die de gemeente wil bereiken en welke hoofdlijn van het beleid de gemeente daarvoor heeft. Waar willen we woningen bouwen? Welke doelen stellen we voor de economie van de toekomst? Hoe willen we dat de recreatie zich ontwikkelt en hoe willen we dat het landschap er in de toekomst uitziet? De visie helpt de gemeente om alle plannen en het beleid waarin we die doelen uitwerken, samenhangend te maken.

 

Daarom zetten we altijd in op een uitgebreide betrokkenheid van inwoners

 

Wij vinden dat een omgevingsvisie mensen moet inspireren om met ideeën en plannen te komen. Daarom zetten we altijd in op een uitgebreide betrokkenheid van inwoners. Omdat we uit onderzoek weten dat de meerderheid van inwoners niet naar bijeenkomsten komt, zetten we een mix aan middelen in. Door individuele gesprekken, enquêtes en een specifieke aanpak voor doelgroepen krijgen we een goed beeld van de vraagstukken die leven en de oplossingen die inwoners belangrijk vinden.

Uitnodigend en inspirerend. Zo zijn de omgevingsvisies die wij helpen opstellen. De kaders zijn duidelijk en tegelijkertijd is er voldoende flexibiliteit voor maatwerk. We zijn trots dat we al voor meer dan dertig gemeentes omgevingsvisies hebben mogen vormgeven.

 

Voorbeelden uit de praktijk  

Terug naar alle werkvelden  

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven  
“Ik ben niet op zoek naar iemand die mijn ideeën direct bevestigt. Adviseurs van LOS zeggen het als iets ook anders of beter kan. Dat is van meerwaarde voor mij en voor onze gemeente.”

Frits van Drie, gemeente Renkum