OpenContent

Werkvelden

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een omgevingsvisie of een landschapsplan, een visie op een hele regio of een plan voor een dorpscentrum of woonwijk. We zijn ambitieus, omdat we willen bijdragen een waarde(n)vollere omgeving. Passend bij de behoefte, klimaatrobuust en goed voor toekomstige generaties. We werken en denken daarbij op verschillende schaalniveaus.

Door deze brede ervaring zien we snel de verbanden tussen strategische doelen en praktische haalbaarheid. We leggen verbanden. Zodat je altijd weet waar je het voor doet.

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.

Centrumvisies

Hoe (her)ontwikkelen we bestaand stedelijk gebied en dorps- en stadscentra tot een vernieuwde woonwijk of centrumgebied? De uitdaging is om alle trends en ontwikkelingen in te passen in het stedelijk gebied. Een levendig centrum, ook als er minder winkels zijn. Vernieuwing van het woningaanbod voor de groeiende groep ouderen en alleenstaanden. Een klimaatrobuuste inrichting . Bijdragen aan een gezonde levensstijl zijn onderdeel van de visie. We zetten de mogelijkheden uiteen in een integraal plan. Naast financiën komen thema’s aan de orde zoals duurzaamheid, verkeer, parkeren, winkelen, recreatie, architectuur, cultuurhistorie, wonen, groen en water.

 

 

LOS maakt ruimte mét bewoners, zij krijgen dan ook een belangrijke rol bij ontwikkelingsplannen. Ook werken we nauw samen met gemeenten, ondernemers, wijkcentra en maatschappelijke organisaties. Samen stippelen we een nieuwe koers uit. Alle aspecten die betrekking hebben op de leefbaarheid van een wijk of dorp nemen we hierin mee. Een aantrekkelijk centrum zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat en draagt bij aan de economische vitaliteit van dorp, wijk, stad of regio. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan.

Voorbeelden uit de praktijk  

 

Hier kun je ons ook voor vragen:

  • Dorpsontwikkelingsplan
  • Wijkontwikkelingsplan

Terug naar alle werkvelden  

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven  
“Ik ben niet op zoek naar iemand die mijn ideeën direct bevestigt. Adviseurs van LOS zeggen het als iets ook anders of beter kan. Dat is van meerwaarde voor mij en voor onze gemeente.”

Frits van Drie, gemeente Renkum