OpenContent

Werkvelden

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een omgevingsvisie of een landschapsplan, een visie op een hele regio of een plan voor een dorpscentrum of woonwijk. We zijn ambitieus, omdat we willen bijdragen een waarde(n)vollere omgeving. Passend bij de behoefte, klimaatrobuust en goed voor toekomstige generaties. We werken en denken daarbij op verschillende schaalniveaus.

Door deze brede ervaring zien we snel de verbanden tussen strategische doelen en praktische haalbaarheid. We leggen verbanden. Zodat je altijd weet waar je het voor doet.

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.

Stedelijke uit- en inbreiding

We werken aan diverse stedenbouwkundige opgaven. Van kleine uitbreidingen, herstructureringen of inbreidingen tot grootschalige woningbouwprojecten. We zijn expert op het gebied van groene woonomgevingen (landschappelijke stedenbouw). Bij een stedelijk in- en uitbreidingsplan komen veel aspecten samen. Naast de functionele opgave, zoals het aantal woningen, het maatschappelijk- en het commercieel programma, kijken we naar de passende bouwhoogte, bouwvolumes, relatie met de omgeving, groene dooradering van het gebied en vormgeving en materialisering van gebouwen. We ontwerpen steeds vanuit de ruimte.

 

 

Bij de invulling van de opgave laten we ons inspireren door wat er al is in een gebied en de betekenis van de plek in de omgeving. We laten ons graag inspireren door omwonenden en de (potentieel) nieuwe bewoners. Wat vinden zij de kwaliteit en welke wensen zijn in het gebied in te vullen? We werken de varianten uit in 3D om het effect van een ontwerp te laten zien. Stedelijke in- en uitbreidingsopgaven zijn boeiende puzzels.

 

Voorbeelden uit de praktijk  

 

Hier kun je ons ook voor vragen:

  • Beeldkwaliteitsplan
  • Masterplan, schetsontwerp, VO, DO
  • Modellenstudie, 3D studie
  • Ambitiedocument / visiedocument / stedenbouwkundige kaders
  • Herstructureringsplan
  • Rekenen en tekenen (haalbaarheidsonderzoek)
  • Ontwikkelstrategie
  • Landschappelijke stedenbouw

Terug naar alle werkvelden  

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven  
“Ik ben niet op zoek naar iemand die mijn ideeën direct bevestigt. Adviseurs van LOS zeggen het als iets ook anders of beter kan. Dat is van meerwaarde voor mij en voor onze gemeente.”

Frits van Drie, gemeente Renkum